HOME > Chiesis globala hållbarhetsmål

Chiesis globala hållbarhetsmål

Vi vill vårda våra patienter och minska vårt koldioxidavtryck. Vi tar klimatförändringarna på högsta allvar och vidtar särskilda åtgärder i detta hänseende. Vi har satt ett utmanande mål: Att vara koldioxidneutrala år 2035.

 

Inom de fyra fokusområdena People, Patient, Planet och Partnerships finns specifika hållbarhetmål, åtaganden för de närmaste åren. Målen är under ständig utvärdering och anpassning. De är uttryck för en viljeriktning. De är ambitiöst satta. Utöver detta, gäller Chiesi-koncernens uppsatta hållbarhetsmål inom varje fokusområde.