Neonatologi
HOME > General > Neonatologi
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Neonatologi

 Chiesi har under decennier ägnat sig åt vård av förtidigt födda barn

 

Normalt sker förlossningen mellan den 37:e och den 42:a graviditetsveckan. Fostret är då fullgånget och tillräckligt utvecklat för att kunna anpassa sig till livet utanför livmodern. Ibland sker dock förlossningen före den 37:e graviditetsveckan. I sådant fall anses barnet vara prematurt, och graden av organutveckling beror på barnets gestationsålder.

Lungornas mognad och funktionsduglighet är avgörande för överlevnaden. Beroende på gestationsåldern kan lungorna vara helt eller delvis omogna och därmed oförmögna att säkerställa tillräcklig andningsfunktion.

Chiesi har under decennier ägnat sig åt neonatologi och samarbetat med medicinsk expertis för att förbättra vården av prematura barn. Tack vare denna viktiga relation har Chiesi blivit en global partner för neonatologi, och för ut läkemedel till fler än 80 länder världen över samtidigt som det finns en strävan efter att dela information om de bästa kliniska metoderna.

 

Primär apné                        

Den ofullständiga utvecklingen av andningssystemet och områden i hjärnan som reglerar andningen är ett vanligt problem hos prematura spädbarn och som förvärras vid låg födelsevikt. Tillståndet resulterar i episoder av spontan apné, vanligen definierad som ett andningsuppehåll på mer än 20 sekunder. Kliniskt kan detta andningsuppehåll vara förenat med långsammare hjärtfrekvens och/eller minskad syresättning av blodet. Hos spädbarn som drabbas av en apnéepisod kan man se blek eller cyanotisk hudfärg samtidigt som barnet uppvisar minskad muskeltonus. Lägre gestationsålder är förenad med ökad risk för apnéepisoder, vanligen med debut 2 till 3 dagar efter förlossningen.

Lindrigare episoder kan behandlas med taktil stimulans medan svårare episoder kräver farmakologisk intervention med stimulerande läkemedel, som koffein.

Adenosin är ett signalämne som modulerar neuronal aktivitet och minskar andningsarbetet. Koffein motverkar denna effekt direkt genom att blockera interaktionen mellan adenosin och dess cellulära receptorer, och leder på så vis till ökad andningsfrekvens.

 

Andnödssyndrom (RDS)

Neonatalt andnödssyndrom (respiratory distress syndrom, RDS) är ett typiskt tillstånd hos prematura spädbarn. Snarare än att beteckna en enskild patologi, används termen RDS för en komplex klinisk bild vars symtom beror på underutveckling av andningssystemet. Patologins svårighetsgrad och incidens är direkt kopplade till graden av prematuritet. Barn födda före graviditetsvecka 28 löper större risk.

Andningssvikt hos prematura spädbarn med RDS beror på brist på lungsurfaktant, som bidrar till att skapa en biofilm som täcker alveolernas invändiga väggar. Surfaktantens fysiologiska roll är att göra det möjligt för lungorna att expandera och undvika kollaps (atelektas) under utandningsfasen. Brist på surfaktant leder till andningssvårigheter med nedsatt syresättning, ökat andningsarbete och behov av andningsstöd. Följden av RDS kan leda till skador eller i värsta fall att barnet avlider.

Jämfört med fullgångna barn har prematura spädbarn vanligen en mindre mängd tillgänglig surfaktant och den minskar ytterligare till följd av RDS. Man kan tillföra surfaktant och därmed lindra symptomen av RDS och möjliggöra att den endogena mängden surfaktant förstärks.