HOME > Sammanfattning av hållbarhetsarbetet på Chiesi Nordic

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet på Chiesi Nordic

Chiesis hållbarhetsarbete 

Chiesi har höga ambitioner avseende hållbarhet. Det framgår i koncernens övergripande hållbarhetsredovisning där det är möjligt att följa utvecklingen avseende en stor mängd hållbarhetsindikatorer över tid (se länk HÄR). Den rapport du läser nu fokuserar dock endast på våra mål och resultat här i Norden, 2021.


När vi hösten 2019 fattade beslut om vår hållbarhetsplan 2019–2022 tyckte vi att vi hade siktat högt. Som en motor för genomförandet delade vi in samtliga medarbetare i hållbarhetsgrupper (som vi kallade ”hållbarhetsstigar”). Jag tror att det var först då jag insåg hur mycket som fanns att göra för ett företag som vårt, som verkligen vill ta sitt hållbarhetsarbete på allvar. Vi känner ödmjukhet inför de utmaningar det innebär att bli verkligt hållbar, men samtidigt känner vi beslutsamhet. #Actionoverwords som vi säger inom Chiesi.

 

Här är några av de saker som jag är stolt över:  

 • Hur våra läkemedel bidragit till att rädda liv och förbättra livskvaliteten hos patienter
 • Omställningen av vår bilflotta till el
 • Hur vi arbetat med hållbarhet i styrelsen av vår svenska branschorganisation Lif (vilket våren 2022 resulterat i ett hållbarhetsmanifest)
 • Hur vi arbetat med att sprida kännedom och förståelse för behovet av en mer hållbar bolagsform i Norden
 • Hur vi engagerar och får vår personal att trivas på jobbet
 • Hur vi som B-corp företag arbetar för att kontinuerligt lyssna på våra intressenter och konstant förbättra vårt hållbarhetsarbete.


Men vi har också mycket kvar att göra. Jag hoppas de erfarenheter vi redogör för i denna rapport även kan inspirera andra och jag ser också fram mot fortsatt dialog med andra företag så vi kan lära oss av andras framgångar.                     

 

Olav Fromm, VD Chiesi Nordic

 olaf

 

Vad är viktigt för oss?

I vissa länder såsom Italien, Frankrike och Spanien, finns en bolagsform som heter Benefit Corporation. Den är till för företag som vill ha två syften: Göra vinst och bidra till samhället. Chiesi har denna bolagsform i de länder där den finns. Idag finns den inte i de nordiska länderna, men vi hoppas att denna bolagsform ska få fäste även i Norden. Det rimmar också väl med vår identitet som certifierat B corp-företag.

 

Som framgår av vårt moderbolag Chiesi Groups hållbarhetsredovisning, är hållbarhet något vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet. Agenda 2030 som i stort sett alla länder i FN och ett stort antal företag ställt sig bakom har gett oss och världen en gemensam målbild och tillsammans med dess 17 mål och 169 delmål, klimatmålen från Parisavtalet och branschspecifika överenskommelser, har vi arbetat fram vår färdplan.  

 

I samband med att Chiesi Nordic tog fram hållbarhetsplanen hösten 2019 resonerade vi också kring vad, utifrån den omfattande analys som gjorts av vårt moderbolag, som är mest väsentligt för oss i Norden. Vi har hållit analysen levande genom samtal i ett så kallat ”sustainability advisory board” med externa intressenter såsom patientorganisationer, men också samtal med våra branschorganisationer i de nordiska länderna, myndigheter och förstås också i vår egen ledningsgrupp och med hela vår personalstyrka.

 

Vi inser att stora delar av det fotavtryck vi lämnar efter oss uppstår i samband med produktionen av våra läkemedel. Detta är utanför vår direkta kontroll och redogörs för i den koncernövergripande rapporteringen. Samtidigt lämnar även vi i Norden efter oss såväl positiva som negativa konsekvenser av vår verksamhet. Denna rapport är ämnad att belysa dessa.     

 

Våra hållbarhetsmål

Planeten - miljö och klimat

13@3x.png

Klimatet: Vår verksamhet förorsakar utsläpp av växthusgaser. Dessa vill vi kraftigt minska för att senast år 2030 vara koldioxidneutrala avseende de utsläpp vi själva kan kontrollera. I Norden strävar vi efter att minska våra koldioxidutsläpp med minst 40 procent mellan åren 2019-2022.

Patienter: Social hållbarhet och mänskliga rättigheter

 Vi vill att våra läkemedel ska förbättra människors liv och vi vill att de som är i behov av våra läkemedel ska få tillgång till dem. Idag får inte alla som behöver läkemedel tillgång till dem, vilket är en fråga om ojämlikhet.

Partnerskap: vårt ekosystem

Även om vår direkta påverkan ofta är begränsad så har vi en möjlighet att påverka andra som ingår i vårt ”eko-system”: Leverantörer, branschkollegor, kunder med mera. Sammantaget har vi ett betydande fotavtryck som behöver adresseras. Detta avtryck är inte begränsat till klimatet, även om vi på kort sikt försöker vara särskilt uppmärksamma på SDG 13; ”climate action”. 

Personal: En arbetsplats där vi trivs och gör rätt

Våra medarbetares hälsa och välbefinnande är en förutsättning för att vi ska nå våra andra mål. Vi vill vara en god arbetsgivare där medarbetare också känner att de är en del av något större. Vi tror på att mångfald, jämställdhet, diversitet och inkludering är såväl ett medel som ett mål. Vi förebygger korruption, andra oegentligheter inklusive oetiskt beteende.

 

När vi analyserar risker försöker vi väga in hållbarhet. Dels därför att t.ex. ett förändrat klimat innebär nya utmaningar för oss, men också för att våra hållbarhetsmål är verksamhetsmål, precis som våra försäljningsmål. Om vi inte når de mål vi satt upp för vårt hållbarhetsarbete, levererar vi inte heller på vårt uppdrag. I fråga om risker utgår vi i första hand från den analys som görs av vårt moderbolag Chiesi men i denna rapport ges några exempel på sådant som vi särskilt uppmärksammat i fråga om risker på vår nordiska marknad.

 

Miljö och klimat

I Chiesi Nordics hållbarhetsplan har vi uttryckt två mål som uteslutande relaterar till miljö och klimat.  

 • Minska CO2-utsläppen med 40 procent per person mellan 2019 och 2022
 • Anamma en mer cirkulär ansats till vår konsumtion

 

Resultat 2021: vi har endast mätt koldioxidutsläpp från bränsle i de bilar vi använder själva samt från affärsresor med flyg och tåg (även om tågresornas utsläpp är försumbara och därför inte särredovisas här). Avseende elförbrukningen och energiförbrukningen i våra lokaler så uppgick den till cirka 55 000 respektive 258 000 kWh (inklusive värme, kyla och gemensam el i fastigheten) för våra kontor och vårt forskningslaboratorium. Det är en ökning i förhållande till 2020 som delvis men inte helt kan förklaras av att vi under 2020 bytte kontor för vår R&D-anläggning. All inköpt el, värme och kyla är emellertid i det närmaste fossilfri. På vårt huvudkontor är elen vi köper uteslutande vind och sol. Vi för också en kontinuerlig dialog med våra hyresvärdar om hur vår energiförbrukning och vårt klimatavtryck kan minska ytterligare.


Under 2020 fattade vi beslut om en ny bilpolicy med målet att nästan hela bilflottan ska vara konverterad till elbilar vid utgången av 2024. I januari 2022 var 13 av 33 leasingbilar elbilar och 9 var laddhybrider (PHEV). Fler elbilar är beställda men sena leveranser har saktat ner omställningen. Nedan en uppskattning av några av våra mätbara, väsentliga utsläpp [1]:

 

Utsläppskälla

2019

2020

2021

Flyg (kg CO2e)

176 000 kg CO2e 

227 100 kg CO2e

50 131 kg CO2e

Hotellnätter (kg CO2e)

 

25 000 CO2e

Tbc

Bilar i Norden

155 000 kg CO2

161 000 kg CO2

97 498 kg CO2

 

En del av minskningarna ovan kan härröras till övergång till elbilar men den största minskningen i förhållande till 2019 lär dock vara kopplad till minskat resande på grund av Corona. Huruvida en ny resepolicy kommer få ett fortsatt genomslag även 2022 återstår att se, men en viss ökning av utsläppen från flyg är trolig.

 

Utöver redan nämnda utsläpp strävar vi efter att minska de utsläpp som följer av bland annat transporter av läkemedel, inköp av datorer och annan elektronik samt mat i samband med möten och konferenser. Bland annat har vi utvecklat riktlinjer och hjälptexter för att styra mot mer hållbara val och vi har minskat frekvensen av vissa transporter. Dock har vi ännu inte lyckats kvantifiera dessa minskningar på ett sätt som möjliggör relevanta jämförelser.

 

Under 2021 började vi också undersöka om och hur astmainhalatorer och i synnerhet restgaser kan tillvaratas eller destrueras. Detta kommer utvecklas ytterligare inom ramen för ett internt projekt under 2022 (på vår hemsida och i den koncernövergripande hållbarhetsrapporteringen står mer om hur Chiesi investerat i en ny produktionslina i syfte att drastiskt minska användningen av växthusdrivande gaser i inhalatorer).  

 

Avseende det avfall vi producerar mäts det på båda våra kontor och på vår forskningsanläggning. Då större delen av personalen är kontors- eller fältbaserad (sälj) är avfallet begränsat. Vi arbetar dock på att öka livslängden på de produkter vi förbrukar alternativt främja återvinning, inte minst av elektroniskt avfall.  

 

De risker vi ser kopplade till miljö och klimat handlar bland annat om hur batterier till de elbilar vi leasar produceras, utbyggnaden av ladd-infrastruktur, väntetid på elbilar och att hitta lösningar på till exempel transporter som medför ett minskat utsläpp samtidigt som patienternas tillgång till mediciner inte får påverkas. Vissa av dessa risker är utanför vår kontroll, men vi följer dem ändå.

 

Exempel på konkreta resultat avseende miljö och klimat:

 1. Antalet fossildrivna bilar i vår bilflotta har minskat
 2. Vi har förbättrat återvinning och inköp av it-elektronik, bland annat genom att samarbeta med Lifecycle-IT
 3. Vi har minskat antalet transporter genom samarbete med vår speditör
 4. Vi har också påbörjat en analys av hur de inhalatorer vi tillverkar kan tillvaratas för att minska utsläpp av växthusgaser samt återvinna plast och metall.

 

Sociala dimensionen av hållbarhet: En fråga om rättigheter

För oss är det viktigt att bidra till en positiv samhällsutveckling där mänskliga rättigheter respekteras. Som företag redogör vi mer ingående för arbetet med mänskliga rättigheter och FN:s Global Compact i den koncernövergripande hållbarhetsrapporten men på olika sätt kommer rättigheter även in i vårt arbete i Norden. Dels gäller det i genomförandet av Code of Interdependence, dels är de principer som ofta associeras med ett rättighetsperspektiv viktiga för oss: deltagande, icke-diskriminering, ansvarsutkrävande och transparens. Denna rapport är ett exempel på det senare, ett annat exempel är vårt arbete med hållbarhetsstigar där alla anställda deltar.  

 

Konkreta resultat social hållbarhet:

 1. Under 2021 initierade och genomförde och avslutade vi sex så kallade ”shared value projects” varav fyra av dem fortsatte in i 2022. Projekten har bland annat handlat om att spela in en podd om astma, (i Norge) och genomföra konferenser om kring såväl ovanliga sjukdomar som LHON som kring astma och allergier. Enligt de patientorganisationer som deltagit i projekten har de varit framgångsrika och har uppskattats. För Chiesi Nordics del har vi bland annat lärt oss mer om de patientorganisationer som stöttar patienter som använder våra läkemedel men också om de utmaningar patienter upplever.
 2. Under 2021 avsattes en 8 timmar per medarbetare för volontärarbete. Totalt registrerades 456 timmars volontärarbete.
 3. Vi gjorde donationer till bl.a. Röda Korset, Rädda Barnen, My Dream Now och Vi-skogen och SOS-barnbyar. Dessa donationer uppgick till 380 000 kr. Därutöver har vi haft samarbeten (som innefattat donationer) med bl.a. sjukhus. Totala donationer var cirka 880 000 kr (vilken är en minskning i förhållande till 2020).

 

Vår leverantörskedja: under 2021 har vi både arbetat med att få spridning och acceptans för vår Code of Interdependence (länk), dels skickat ut enkäter till och haft dialog om hållbarhet med ett tiotal av våra viktigaste leverantörer. Detta är ett led i att påverka hela vårt ”eko-system” av samarbetsparter till att bli mer hållbara.  

 

Vår personal och våra värderingar 

Vår ambition är att vara en arbetsplats där medarbetare trivs och ges goda förutsättningar att leverera mot de resultat vi satt upp. Mångfald är ett medel för oss att leverera och vi eftersträvar att behandla alla medarbetare på samma sätt oavsett bakgrund. Som ett bolag med medarbetare i fyra olika länder inser vi att mångfald ibland kan vara besvärligt (t.ex. är vår företagsgemsamma kommunikation på engelska, ett språk som de flesta inte har som modersmål) men att det också är en styrka då det hjälper oss att se saker från olika perspektiv.

 

Vi är ett växande bolag. Så här såg vår personalsammansättning ut per december2021 (2019 inom parentes):

 

Totalt

Varav chefer

 

 

2 (4)

Kvinnor

56 (48)

13 (13)

 

30–50 år

44 (40)

Män

35 (32)

8 (7)

 

>50 år

45 (36)


Ett sätt för oss att följa upp hur de som arbetar på Chiesi trivs, är genom undersökningen Great Place to Work. Resultaten är goda och vi använder dem kontinuerligt för att fortsätta att utvecklas.

 

Great Place to Work

Svarsfrekvens: 100%

Medarbetarnöjdhet: 93%

”Trust index”: 93%

GPTW_SWEDEN_Tavola disegno 1_sm

  

Resultatet är högre än branschens och andra undersökta nordiska bolag genomsnitt. Till följd av detta resultat blev Chiesi även utsedd till en av Sveriges 25 bästa arbetsplatser 2021 i sektorn medelstora organisationer (50-259 anställda).

GPTW_SWEDEN-02

 

Konkreta resultat avseende personal och värderingar

 1. Under 2021 fortsatte vi arbetet med våra så kallade ”hållbarhetsstigar” och utökade antalet från 11 2020 till 14. Detta är ett sätt att involvera samtlig personal i genomförandet av hållbarhetsplanen. Deltagande i grupperna skrevs också in som förväntade resultat för uppföljning i samband med medarbetarsamtal (och bonus). Arbetet bedömdes som lärorikt och engagerande och resulterade bland annat i ökad kunskap och engagemang, flera uppdaterade riktlinjer, nya rutiner och flera nya samarbeten.
 2. Anti-korruptionsåtgärder: Arbetet som tog fart 2020 har fortsatt och bland annat har informationsmaterial tagits fram och de flesta har genomgått utbildning. Vi har också spridit information om hur man anmäler misstänkt oetiskt beteende (”visselblåsarfunktion”
 3. Program för att bibehålla och förbättra arbetsplatsen genom introduktionsprogram inklusive etiska värderingar, hållbarhet och mångfald för nyanställda genomförs.

 

Om du har några frågor kring vårt hållbarhetsarbete är du alltid välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

 

[1] Byte av leasingföretag för bilar samt resebyrå för flyg har komplicerat vissa av dessa uträkningar. Under 2022 räknar vi med att göra ett omtag kring vad vi ska mäta, och hur, och dessa siffror kan då komma att uppdateras.