Chiesi Respiratory diseases
HOME > General > Respiratoriska sjukdomar
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Respiratoriska sjukdomar

 Astma och KOL är de vanligaste respiratoriska sjukdomarna

 

Chiesi arbetar med att utveckla och tillverka läkemedel för människor med respiratoriska sjukdomar, däribland astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), och att förbättra deras livskvalitet. Både astma och KOL kännetecknas av ett minskat andningsflöde även om de bakomliggande patofysiologiska orsakerna skiljer sig från varandra.

 

Enligt WHO:s senaste beräkningar lider 235 miljoner människor världen över av astma. 64 miljoner människor har KOL (WHO:s beräkning för 2004) och det förutses vara den tredje vanligaste dödsorsaken år 2030. Om inte åtgärder sätts in för att minska den vanligaste riskfaktorn, cigarettrökning, beräknas KOL-relaterade dödsfall öka med 30 % under de kommande 10 åren.1

 

ASTMA I KORTHET

Astma är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av återkommande respiratoriska symtom som andfåddhet, hosta, väsande andning och trånghetskänsla i bröstet. Under normala omständigheter kan luften flöda fritt genom lungorna. Under vissa förhållanden och när astman inte är under kontroll, är luftvägarna känsligare för inflammation som kan utlösa astmaanfall. Detta leder till flera förändringar: bronkerna dras samman, slemhinnorna i luftvägarna svullnar och täpper till små luftrör, vilket i sin tur gör det svårare att andas. Dessa kliniska manifestationer är i princip reversibla, även om det varierar betydligt över tid och mellan patienter. Generellt tenderar det astmatiska tillståndet att försämras under natten och de tidiga morgontimmarna. Även om astma inte kan botas, är det möjligt att kontrollera sjukdomen så att patienterna får en tillfredsställande livskvalitet.

 

Orsaker

Men vad orsakar astma? Ett astmaanfall utlöses när en känslig person kommer i kontakt med irriterande ämnen. Eftersom astma är en multifaktoriell sjukdom varierar orsakerna till akuta astmaanfall. Bidragande orsaker kan vara förekomst av allergier, kvinnligt kön, fetma och etniskt ursprung. Det finns även genetiska faktorer (vilket förklarar varför incidensen är högre bland människor med astma i släkten). Samtidigt kan astmaanfall utlösas av faktorer som luftvägsinfektioner, allergener, exponering för föroreningar i yrket, tobaksrök och miljöföroreningar om de andas in i stor mängd. Andra triggande faktorer kan vara fysisk ansträngning eller överkänslighet för läkemedel (exempelvis ASA-överkänslighet).

 

KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL)

KOL är en lungsjukdom som karakteriseras av ihållande irreversibel bronkobstruktion som förknippas med ett ökat kroniskt inflammatoriskt svar på skadliga partiklar eller gaser. De klassiska symtomen på KOL är andnöd, kronisk hosta och kronisk sputumproduktion. Ibland kan dessa symtom försämras akut och utlösa en exacerbation. En dubbelmekanism ligger bakom bronkobstruktionen hos KOL-patienter: å ena sidan kan inflammation i de små luftvägarna få slemhinnorna i luftrören att svullna, vilket leder till ökat motstånd mot luftflödet, å andra sidan kan progressiv destruktion av lungparenkymet (emfysem) orsaka minskad elasticitet i lungorna. Det är viktigt att understryka att båda mekanismerna kan samexistera och leda till minskat luftflöde i hela lungorna.

 

Orsaker

Men vilka riskfaktorer är kopplade till KOL? Först och främst finns det genetiska riskfaktorer som kan göra vissa personer predisponerade att utveckla sjukdomen. Den viktigaste riskfaktorn är cigarettrök, liksom exponering för föroreningar i hemmet (från matlagning eller förbränning av biobränsle) eller miljöföroreningar. Sekundära faktorer är ålder, kön, socioekonomisk status, luftvägsinfektioner, astma och kronisk bronkit. KOL-patienter är i allmänhet mer benägna att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, osteoporos, diabetes, lungcancer och bronkiektasi, som i sin tur ökar risken för sjukhusinläggning och/eller risken att dö. Till skillnad från astma är KOL en sjukdom som debuterar sent eftersom den är kopplad till långsam och progressiv exponering för riskfaktorer.3

 

Referenslista:

  1. who.int/en
  2. ginasthma.org
  3. goldcopd.com