Chiesi Respiratory diseases
HOME > General > Respiratoriska sjukdomar
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Respiratoriska sjukdomar

 

Chiesi_omastmaNO01

 

Chiesi forskar inom astma och KOL, de vanligaste respiratoriska sjukdomarna

Chiesi har ett starkt engagemang och arbetar intensivt för att förbättra vården och livskvalitén för alla som lider av en respiratorisk sjukdom som till exempel astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Både astma och KOL leder till en kraftigt sänkt livskvalitet, ökad sjukfrånvaro och ökad risk, för tidig död. Enligt WHO:s senaste beräkningar lider 235 miljoner människor i världen av astma och 251 miljoner människor av KOL.1,2

 

Nya strategier, färre ska drabbas av obstruktiv lungsjukdom

Intresset för forskning och studier om de bakomliggande sjukdomsorsakerna har lett fram till nya strategier för att minska antalet som drabbas. Båda sjukdomarna minskar andningsflödet, men de bakomliggande orsakerna och sjukdomsmekanismerna skiljer sig helt åt. Vad som orsakar astma är ännu inte helt klarlagt men man tror att det är en kombination av ärftlighet och miljö, ex. inandning av föroreningar som kan trigga allergiska reaktioner och irritera andningsvägarna. Orsaken till KOL är i de flesta fall rökning och en viktig åtgärd för att minska förekomsten är att förhindra rökdebut och underlätta rökstopp.1,2

 

Träning vid KOL och Astma

För båda sjukdomarna är utbildning, egenvård och rehabilitering viktiga för att minska sjukdomsbördan. Senare års forskning har visat att vid astma och särskilt vid KOL är fysisk träning en mycket viktig del av behandlingen, som kan bromsa sjukdomen i kombination med andra åtgärder.3,4 

 

ASTMA

Astma är en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna som periodvis orsakar symtom som andnöd, hosta, slembildning, pipande eller väsande andning. Hos en frisk person eller en person med välkontrollerad astma kan luften flöda fritt i lungorna. Vid okontrollerad astma är luftvägarna känsligare för inflammation som kan utlösa ett astmaanfall. Symtomen vid astmaanfall kommer ofta under de tidiga morgontimmarna och orsakas av inflammationen som får slemhinnan i luftrören att svullna och musklerna runt de små luftrören att dra ihop sig. Om astmaanfallet inte behandlas täpps de små luftrören till och tillståndet kan bli mycket allvarligt. Det finns ingen behandling som botar astma men det går att kontrollera sjukdomen och få en bra livskvalitet.2,3

 

Vad orsakar astma?

Den bakomliggande orsaken till astma är fortfarande okänd, men man vet att dessa faktorer ökar risken för astma; allergi, kvinnligt kön, fetma och att ärftlighet har viss betydelse. Vad som orsakar ett akut astmaanfall varierar och beror på vilken form av astma personen har. Det är vanligt att astmaanfall kommer i samband med luftvägsinfektioner eller när personen utsätts för allergen från pollen eller pälsdjur, tobaksrök eller luftföroreningar. Fysisk ansträngning, kall luft och överkänslighet mot vissa läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra, är också välkända triggerfaktorer för astma.2,3

 

Astma behandling

Modern underhållsbehandling, främst med inhalationsläkemedel, har gjort att antalet personer som söker på grund av akut astma har minskat. Det finns många olika former av astma och det behöver man ta hänsyn till vid val av behandling. För att få kontroll på astman och kunna leva med god livskvalitet behövs en individuell behandlingsplan som innehåller utbildning i egenvård av patienterna. Astma är en sjukdom som varierar över tid och det är viktigt att identifiera och eliminera alla utlösande orsaker, även de som varierar med årstiderna. För att undvika över- och underbehandling av astma bör behandlingen kontinuerligt utvärderas och omvärderas till exempel med hjälp av utvärderingsformulär.2,3

 

KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL)

KOL är en lungsjukdom som karakteriseras av kronisk bronkobstruktion som kopplas till ett ökat kroniskt inflammatoriskt svar på skadliga partiklar eller gaser. En inflammation i de små luftvägarna får slemhinnorna i luftrören att svullna, vilket leder till ökat motstånd mot luftflödet, å andra sidan kan progressiv destruktion av lungparenkymet (emfysem) orsaka minskad elasticitet i lungorna. Det är viktigt att understryka att båda mekanismerna kan samexistera och leda till minskat luftflöde i hela lungorna.1,4

 

Symtom vid kol

De klassiska symtomen på KOL är andningsbesvär, kronisk hosta och slembildning. Ibland sker en akut försämring av symtomen som kan utlösa en exacerbation. En dubbelmekanism ligger bakom bronkobstruktionen vid KOL.1,4

 

Vad orsakar kol?

Först och främst finns det genetiska riskfaktorer som kan göra vissa personer predisponerade att utveckla sjukdomen. Rökning är den dominerande riskfaktorn efter det kommer exponering för luft- och miljöföreningar. Sekundära faktorer är ålder, kön, socioekonomisk status, luftvägsinfektioner, astma och kronisk bronkit. KOL-patienter drabbas ofta av hjärt-kärlsjukdomar, osteoporos, diabetes, lungcancer och bronkiektasi, som i sin tur ökar risken för sjukhusinläggning och ökar risken att dö i förtid. Till skillnad från astma är KOL en sjukdom som debuterar sent eftersom den är kopplad till långsam och progressiv exponering för riskfaktorer.1,4

 

Kol behandling

Det finns ännu inte någon botande behandling mot KOL. Behandling vid KOL syftar därför till att minska besvär och symtom, förbättra livskvalitet, förebygga försämringsepisoder, exacerbationer samt förbättra lungfunktion och fysisk prestationsförmåga. För den som har KOL och fortfarande röker, är rökstopp den enskilt viktigaste åtgärden. Behandlingen anpassas efter individ och sjukdomsgrad och det ingår många komponenter, utbildning i egenvård, minska riskfaktorer, stabilisera sjukdomen och minska risken för exacerbationer samt fysisk träning.1,4

 

Kol träningsprogram

Alla patienter med stabil KOL har nytta av fysisk träning som förbättrar arbetsförmågan, dyspné och trötthet. Det finns europeiska rekommendationer för träning vid KOL.4,5 

 

  1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)
  2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
  3. http://www.ginasthma.org/
  4. http://www.goldcopd.com/
  5. https://err.ersjournals.com/content/22/128/178