Chiesi Group efterlyser #ActionOverWords i kampen mot klimatförändringar

HOME > Nyheter & Pressmeddelanden > Chiesi Group...
print.png
email.png

Tillåter behandling av personuppgifter
Ange e-postadress
Invalid email
Email Sent
Tillåter behandling av personuppgifter
Date: 10/05/2021
  • Chiesi Group har som mål att vara koldioxidneutrala till år 2035. Med kampanjen #ActionOverWords vill man uppmuntra till mätbara hållbarhetsåtaganden och uppmana till ett större ansvarstagande.

 

Parma (Italien), Maj 10, 2021 – Chiesi Group, en internationell läkemedelskoncern med fokus på forskning och innovativa läkemedel, har som mål att bli koldioxidneutrala både vad gäller direkta utsläpp och utsläpp från inköpt el och värme (scope 1 & 2) till 2030. Vad gäller alla andra indirekta utsläpp (scope 3) ska man uppnå neutralitet till år 2035. Mer information finns här: www.actionoverwords.org. Som en s.k. Benefit Corporation har Chiesi Group åtagit sig ansvaret att i allt högre grad driva sin verksamhet på ett sätt som säkerställer långsiktig hållbarhet genom att minimera miljöpåverkan från både sina produkter och sin verksamhet. Planen att bli koldioxidneutrala är en viktig milstolpe i Chiesis resa för att lyckas nå målet.

 

Chiesis mål för minskade utsläpp, godkända av SBTi (Science Based Target Initiative)[1], är i linje med ett av Parisavtalets mest ambitiösa mål - att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer.[2]

 

För att lyckas bli koldioxidneutrala till år 2035 kommer Chiesi Group att:

  • Med hjälp av en ny drivgas som används i inhalatorer och som ger låg global uppvärmning är målet att minska utsläppen av växthusgaser inom scope 3 för sålda produkter med 90% fram till år 2035 jämfört med 2019. Chiesi ska minska utsläppen för sålda inhalationsprodukter med över 80 procent fram till 2030 jämfört med 2019.
  • Minska sina direkta utsläpp (scope 1) samt utsläpp från inköpt el och värme (scope 2) med 50 procent till år 2030 jämfört med år 2019. Det uppnår Chiesi genom förbättringar i sin operativa verksamhet. De anläggningar som redan använder 100 procent förnybar energi ska bibehålla detta, övergång till 100 procent förnybar energi genomförs vid återstående anläggningar. Dessutom ska Chiesi elektrifiera hela sin bilpark.
  • Öppet redovisa sin utsläppsinventering i slutet av andra kvartalet 2021 inom ramen för Carbon Disclosure Project[3] vilket inkluderar både direkta och indirekta utsläpp (scope 1, 2 och 3). Genom ökad transparens blir det lättare att på en årlig basis jämföra Chiesi’s utsläpp med aktörer inom samma bransch.

 

Efter att ha minskat koldioxidutsläppen med hjälp av sina reduktionsmål godkända av SBTi, kommer Chiesi att fortsätta begränsa påverkan från de återstående utsläppen.

 

Chiesi Group offentliggör sin plan för att bli koldioxidneutrala genom en ny kampanj, #ActionOverWords, som betonar vikten av en stor global rörelse för hållbarhet bland företag. Chiesi är inte det första företaget som offentligt förbinder sig att minska sitt koldioxidavtryck, men vill som det största läkemedelsföretaget med B Corp-certifiering kunna bidra till något större. Genom att styra diskussionen till de åtgärder företagen faktiskt genomför vill de sätta fokus på mätbara framsteg hellre än enbart de åtaganden företagen gör.

 

Med kampanjen #ActionOverWords vill Chiesi förändra det språk företag använder när de talar om åtaganden inom hållbarhet. Ofta används ord som koldioxidneutral, net zero och klimatneutralt för att låta imponerande. Samtliga tre ord har som begrepp definierats av IPCC, FN:s mellanstatliga klimatpanel. The Carbon Neutral Protocol har även utvecklat kriterier för att kunna mäta progressionen mot koldioxidneutralitet för ett enskilt företag[4]. Än så länge finns det dock inga fastställda kriterier vad gäller ”net zero”, ”koldioxidnegativ” och ”klimatneutral”[5]. Att företag sätter mål som inkluderar dessa ord bidrar därmed till att målen blir inkonsekventa, sänder förvirrande signaler till externa intressenter och gör det svårt att bedöma såväl effekter som konsekvenser. Många åtaganden inkluderar inte heller indirekta utsläpp som beror på ett företags verksamhet men där utsläppskällan inte ägs eller styrs av företaget själv.

 

"Det är dags att börja göra åtaganden som faktiskt betyder något och som leder till ansvarstagande" säger Ugo Di Francesco, VD för Chiesi Group. ”Företag bör hållas ansvariga för att fullgöra sina åtaganden och samhället bör inte glömma de löften som ges. Därför vill vi förbinda oss att göra sådant som faktiskt är mätbart. Vi vågar dela våra framsteg offentligt och med denna kampanj bjuder vi in alla i vår bransch att följa med på vår resa.”


Heltäckande samt långsiktiga mätstandarder och ramar är avgörande för att uppmuntra och följa upp framsteg mot ett koldioxidsnålt samhälle. Det ger möjligheter för företag att planera och införa mål för sina minskade koldioxidutsläpp med större noggrannhet och transparens. Det hjälper även både medborgare och beslutsfattare att identifiera de åtgärder för minskad påverkan som faktiskt gör skillnad.

 

”Vi på Chiesi vill arbeta tillsammans med alla som tar sitt ansvar för att stoppa klimatförändringarna” säger Maria Paola Chiesi, Shared Value & Sustainability Director för Chiesi Group. ”Vi ser vår hållbarhetsresa som en pågående process där vi ständigt strävar efter att bli bättre och ställa allt högre krav på oss själva. Vårt stora engagemang avspeglas i hur vi agerar och hur vi gör affärer. Vad vi gjort hittills visar att vi menar vad vi säger. ”

 

Besök [www.actionoverwords.org] för att läsa mer om Chiesis kampanj #ActionOverWords, företagets åtaganden för koldioxidneutralitet samt utveckling inom hållbarhet. Du kan även läsa Chiesis senaste hållbarhetsrapport här och We Act Sustainability Manifesto här.

 

Mer information om Chiesi Groups hållbarhetsarbete:

Detta åtagande ligger i linje med Chiesi’s långvariga engagemang att sätta miljömässig och social hållbarhet i centrum för sin verksamhet, långt utöver att enbart reducera koldioxidutsläpp.

  • Hälsoföretaget blev B Corp-certifierade i juni 2019. B Lab, en ideell organisation som är en global plattform för de som vill använda företagande som en kraft för positiv förändring, bedömde Chiesis totala resultat inom social och miljömässig hållbarhet genom programmet B Impact Assessment (BIA). De verifierade Chiesis B Impact Score till 87.5 jämfört med det genomsnittliga resultatet på 50.9 för alla företag som genomfört motsvarande mätning.[6]
  • 2019 var Chiesi det första läkemedelsbolag som presenterade en lösning för att minska klimatavtrycket för pMDI-inhalatorer (spray) samtidigt som de fortsatte att investera i DPI-teknologi (pulver) för att tillhandahålla den bredd av behandlingsmetoder som patienter med astma och kroniska andningssvårigheter (KOL) behöver ha. Den första inhalatorn med lågt utsläpp av koldioxid introduceras 2025 och kommer att minska koldioxidtrycket med nära 90 %. Chiesi investerar 350 miljoner Euro för att påskynda utvecklingen så denna innovativa produkt lanseras.[7]
  • 2019 tog Chiesi också tillsammans med sina leverantörer fram den första uppförandekoden för Hållbarhetsmål. Den har gemensamma riktlinjer där alla i Chiesis värdekedja följer samma principer för att gemensamt skapa en mer hållbar affärsmodell. Uppförandekoden heter “Code of Interdependenc”[8]
  • 2018 ändrade Chiesi sin struktur och bolagsordning genom att anta en ny juridisk status som en s.k Benefit Corporation i Italien och USA, som inkluderar det dubbla syftet att skapa värden för såväl bolaget som för samhället och miljön. Denna förändring gör arbetet för förbättrad hållbarhet juridiskt bindande och centralt i allt beslutsfattande inom företaget. 2020 blev Chiesi Frankrike det första företaget inom hälso- och sjukvårdssektorn som benämndes vara ett s.k. “Société à mission” (SAM), vilket är möjligt enligt fransk lag sedan i maj 2019. Utnämningen presenterades i april 2021.
  • I mars 2021 anslöt sig Chiesi till ”the B Corp Climate Collective (BCCC)”, och anslöt sig då till FN:s konvention för att motverka klimatförändringen – the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) “Race To Zero”. Denna globala kampanj samlar ledare och stöd från företag, städer, regioner, och investerare som vill verka för en grönare framtid. Målet är att bygga ett momentum kring en övergång till en utsläppsfri ekonomi före COP26, där regeringar måste förstärka sina bidrag för att uppfylla Parisavtalet.

 

176-2021-MARK

  

Om Chiesi Group

Med sin bas i Parma, Italien, är Chiesi en internationell läkemedels- och hälsovårdskoncern inriktad på forskning med över 85 års verksamhet i 30 länder med mer än 6 000 anställda (Chiesi Group). För att uppfylla sin mission att förbättra människors livskvalitet genom att agera ansvarsfullt mot samhället och miljön forskar, utvecklar och marknadsför koncernen innovativa läkemedel inom tre behandlingsområden: AIR (produkter och tjänster som främjar andning, från nyfödd till vuxen), RARE (behandlingar för patienter med sällsynta och extremt sällsynta sjukdomar) och CARE (produkter och tjänster för specialvård och egenvård för konsumenter). Bolagsgruppens forsknings- och utvecklingscenter finns i Parma och arbetar tillsammans med sex andra centra i Frankrike, USA, Kanada, Kina, Storbritannien och Sverige för att genomföra sina prekliniska, kliniska och regulatoriska processer. Chiesi är sedan 2019 världens största B Corp-certifierade läkemedelskoncern. Chiesi Farmaceutici S.p.A. ändrade 2018 sin juridiska status till en s.k. Benefit Corporation genom att införliva ett dubbelt syfte i sin bolagsordning att generera värden för sin verksamhet såväl som för samhälle och miljö. Den globala B Corp-rörelsen lyfter fram företagande som en kraft för att göra gott. Dessutom är Chiesi Farmaceutici S.p.A. som en Benefit Corporation enligt lag skyldiga att inkludera allmännyttiga mål i sin bolagsordning och att varje år rapportera kring dem på ett transparent sätt. Koncernen har åtagit sig att bli koldioxidneutral till slutet av 2035.

För mer information: www.chiesi.com

 

Press-kontakt:

Chiesi Nordic

Annelie Barkelund

PA and External Communications Manager

Tel: + 46 (0) 72 703 23 86

E-mail: a.barkelund@chiesi.com

 

Chiesi Group

Alessio Pappagallo

Press Office Manager

Tel: +39 339 5897483

Email: a.pappagallo@chiesi.com

 

[1] The Science-based Targets Initiative, “How it works?” www.sciencebasedtargets.org

[2] United Nations Framework Convention on Climate Change, “The Paris Agreement” www.unfccc.int 

[3] Carbon Disclosure Project www.cdp.net  

[4] Certified Carbon Neutral Global Standard, “The Carbon Neutral Protocol January 2021” www.carbonneutral.com   

[5] The Science-based Targets Initiative, “Foundations For Science-based Net-Zero Target Setting in the Corporate Sector” www.sciencebasedtargets.org

[6] B Corporation, “B Corp Directory: Chiesi Group” www.bcorporation.net    

[7] Chiesi Group, “Chiesi outlines €350 million investment and announces first carbon minimal pressurised Metered Dose Inhaler (pMDI) for Asthma and COPD” www.chiesi.com

[8] Chiesi Group, “Code of Interdependence” www.chiesi.com